Close

Community Health Center – Chanasma

B /H CHANASMA POLICE STATION Chanasma City Road Chanasma- 384220

Email : chcchanasma[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
Phone : 02734222166