બંધ

જીલ્લા વિષે

પાટણ જીલ્લો ગુજરાત રાજ્યની ઉત્તર દિશા બાજુ આવેલ છે.  પાટણ જીલ્લો  2/10/1998 ના રોજ મેહસાણા અને બનાસકાંઠા જીલ્લાઓ માંથી અસ્તિત્વમાં આવેલ છે.

જુઓ વધારે

જિલ્લો એક નજરે

  • વિસ્તાર: ૫૭૪૦ ચો.કિ.મી
  • વસ્તી: ૧૩૪૩૭૩૪
  • ભાષા: ગુુુજરાતી
  • ગામ: ૫૨૪
  • પુરુષ: ૬૯૪૩૯૭
  • સ્ત્રી: ૬૪૯૩૩૭
  • પ્રદર્શિત કરવા કોઈ પોસ્ટ નથી
cm bhupendra patel
માનનીય મુખ્ય મંત્રી Minister Name
Arvind Vijyan
કલેક્ટર અને ડીએમ શ્રી અરવિંદ વિજયન, આઈ.એ.એસ