જીલ્લા વિષે

પાટણ જીલ્લો ગુજરાત રાજ્યની ઉત્તર દિશા બાજુ આવેલ છે.  પાટણ જીલ્લો  2/10/1998 ના રોજ મેહસાણા અને બનાસકાંઠા જીલ્લાઓ માંથી અસ્તિત્વમાં આવેલ છે.

જુઓ વધારે

નો ઇમેઝ
Hon'ble Minister Minister Name

ફોટો ગેલેરી