Close

Accommodation(Hotel/Resort/Dharamsala)

A good number of Private Hotels , Resorts , Guest Houses and Dharamshalas with varying range of tariff are available at Patan, Sidhpur, Shankheswar &  Radhanpur .

 

Famous Dharamshalas at Shankhesvar:

  • 108 Parsvnath Bhakti Vihar Trust, Highway Road Shankhesvar
  • K P Sanghavi Dharmashala,  Shankhesvar
  • Radhanpur Jain Dharmashala, Shankhesvar