બંધ

દવાખાનાઓ

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, જંગરાલ

મુ: જંગરાલ

ઇમેઇલ : chcjangral[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : 9427665249

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, બીલીયા

મુ : બીલીયા

ઇમેઇલ : chcbiliya[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : +912767221150

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, રાધનપુર

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, રાધનપુર કે.બી. વકિલ હાઇસ્કુલ ની સામે, રાધનપુર - 385340

ઇમેઇલ : chcradhanpur[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : 9909981897

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, લણવા

મુ : લણવા મંંદીરની પાસે, 384229

ઇમેઇલ : chclanva[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : +912734263330

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, વાગડોદ

મુ. વાગડોદ

ઇમેઇલ : phcaghar[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : 7567892559

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, વારાહી

તાલુકા હેલ્થ ક્ચેરી,આંગણવાડી પાસે વારહી - 385360

ઇમેઇલ : chcvarahi[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : 9099069780

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, શંખેશ્વર

મુ: શંખેશ્વર

ઇમેઇલ : chcshankheswar[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : 9726017030

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, સંડેર

મહદેવ મંદીર ની સામે સંડેર - 384275

ઇમેઇલ : chcsander[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : 9979843361

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, સમી

મુ: સમી સમી - 384245

ઇમેઇલ : chcsami[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : 9033962866

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, સરિયદ

મુ: સરિયદ

ઇમેઇલ : phcsampra[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : 8980491041