બંધ

દવાખાનાઓ

ગુજરાત મેડીકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રીસર્ચ સોસાયટી મેડીકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પીટલ

ગુજરાત મેડીકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રીસર્ચ સોસાયટી મેડીકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પીટલ, મુ: ધારપુર, ઉત્તર ગુજરાત

ઇમેઇલ : gmerspatan[at]gmail[dot]com
ફોન : +912766265401
વેબસાઇટ લિંક : http://gmersmchpatan.org

જનરલ હોસ્પીટલ, પાટણ

બગવાડા દરવાજા રોડ, બસ સ્ટેશનની પાસે, પાટણ - 384265

ઇમેઇલ : aha[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : 9727778759

શહેરી આરોગ્ય કેંદ્ર, પાટણ – 1

જનરલ હોસ્પીટલ પાસે, પાટણ

ઇમેઇલ : uhcpatan[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : 9909748567

શહેરી આરોગ્ય કેંદ્ર, પાટણ – 2

પાટણ

ઇમેઇલ : uhcpatan2[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : 9909748567

શહેરી આરોગ્ય કેંદ્ર, રાધનપુર

જુની રેફરલ હોસ્પીટલ કેમ્પસ, કે.બી. વકીલ હાઇસ્કુલ ની સામે રાધનપુર - 385340

ઇમેઇલ : uhcradhanpur[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : 9909981898

શહેરી આરોગ્ય કેંદ્ર, સિધ્ધપુર

અનુપમ પ્રાથમિક શાળા નબંર - ૭ ની પાછળ તાલુકા હેલ્થ ઓફિસ પાસે, રાજપુર - સિધ્ધપુર સિધ્ધપુર - 384151

ઇમેઇલ : uhcsiddhpur[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : +912767222220
Pincode: 384151

સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ હોસ્પીટલ, સિધ્ધ્પુર

જાંપલીપોળ, કેન્સર હોસ્પીટલ પાસે, સિધ્ધ્પુર - 384151

ઇમેઇલ : sdhsiddhpur[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : +912767227086

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, કાકોશી

મુ. : કાકોશી

ઇમેઇલ : chckakoshi[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : +912767287424

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, કુંવારા

એટ - પોસ્ટ : કુંવારા

ઇમેઇલ : chckuvara[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : 9979843468

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, ચાણસ્મા

ચાણસ્મા પોલીસ સ્ટેશનની પાછળ, ચાણસ્મા સીટી રોડ

ઇમેઇલ : chcchanasma[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : +912734222166