બંધ

દવાખાનાઓ

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, સાંતલપુર

પોલીસ સ્ટેશન પાસે, કચ્છ નેશનલ હાઇવે, સાંતલપુર - 385350

ઇમેઇલ : phcmadhutra[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : 7567882786

સામુહિક આરોગ્ય કેંદ્ર, હારીજ

હારીજ હોસ્પીટલ, હારીજ - 384240

ઇમેઇલ : chcharij[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : 7600139424