બંધ

જાહેરાત

જાહેરાત
શીર્ષક વર્ણન Start Date End Date ફાઇલ
જિલ્લા સ્વાગત ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ 28-03-2024

જિલ્લા સ્વાગત ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ 28-03-2024

 

 

 

01/03/2024 28/03/2024 જુઓ (317 KB)
તાલુકા સ્વાગત ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ 27-03-2024

તાલુકા સ્વાગત ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ 27-03-2024

 

 

 

 

 

01/03/2024 27/03/2024 જુઓ (362 KB)
કરાર આધારિત Aspirational Block Fellow ભરતી બાબત

કરાર આધારિત Aspirational Block Fellow ભરતી બાબત

07/02/2024 16/02/2024 જુઓ (571 KB)
કલેકટર કચેરી ,પાટણ ખાતે કરાર આધારિત કાયદા સલાહકાર ની નિમણુક માટેની જાહેરાત

કલેકટર કચેરી ,પાટણ ખાતે કરાર આધારિત કાયદા સલાહકાર ની નિમણુક માટેની જાહેરાત

10/01/2024 30/01/2024 જુઓ (2 MB)
પાટણ જિલ્લામાં મધ્યાહન ભોજન યોજના હેઠળ 11 માસની કરાર આધારિત જગ્યા ભરવાની જાહેરાત

Advertisement to fill 11 months contractual post under mid-day meal scheme in Patan district.

26/07/2022 08/08/2023 જુઓ (1 MB)
કલેકટર કચેરી, પાટણ ખાતે કરાર આધારિત કાયદા અધિકારીની ૧ (એક) જગ્યા ભરવા માટેની જાહેરાત

Advertisement for filling 1 (one) post of Contract Legal Officer at Collector Office, Patan

06/08/2022 22/08/2022 જુઓ (4 MB)
પાટણ જિલ્લા કોર્ટ માં 7 (સાત ) પબ્લિક પ્રોસીક્યુટર અથવા વધારાના પબ્લિક પ્રોસીક્યુટર ની જગ્યા ભરવાની જાહેરાત

Patan District Court announces filling of 7 (seven) Post of Public Prosecutor or Additional Public Prosecutor.

12/07/2022 22/07/2022 જુઓ (1 MB)
ઇલેક્શન-એપ્લિકેશન-ફોર્મ -9,10,11 અને 11 એની સૂચિ
અહીં ક્લિક કરો

ઇલેક્શન-એપ્લિકેશન-ફોર્મ -9,10,11 અને 11 એની સૂચિ
26/11/2020 26/11/2021 જુઓ (95 KB)
ડીજીટલ સેવા સેતુ

ડીજીટલ ગુજરાત પોર્ટલ

ડીજીટલ સેવા સેતુ અંતર્ગત ઇ-ગ્રામ કેન્‍દ્રો મારફત એક દિવસમાં ઓનલાઇન સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવશે.

15/10/2020 31/10/2021 જુઓ (137 KB)
મામલતદાર (વર્ગ -2) વિશેષ ભરતી પરીક્ષા
ગુજરાત સિવિલ સર્વિસમાં dy. મામલતદાર (વર્ગ -3) થી મામલતદાર (વર્ગ -2) સુધીની વિભાગીય પરીક્ષા, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે પસંદગી પામેલા ઉમેદવારો
16/09/2021 20/10/2021 જુઓ (779 KB)