બંધ

જાહેરાત

જાહેરાત
શીર્ષક વર્ણન Start Date End Date ફાઇલ
ટેક્ષ કન્સલ્ટન્ટની સેવાઓ મેળવવા બાબત

ટેક્ષ કન્સલ્ટન્ટની સેવાઓ મેળવવા બાબત 

26/06/2020 02/07/2020 જુઓ (709 KB)
વાહન હરાજી મામલતદાર કચેરી સિધ્ધપુર

વાહન હરાજી મામલતદાર કચેરી સિધ્ધપુર

ટાટા સુમો 

06/06/2020 15/06/2020 જુઓ (2 MB)
મામલતદાર સિધ્ધપુર હસ્તક ના સરકારી વાહનની જાહેર હરાજી

મામલતદાર સિધ્ધપુર હસ્તક ના સરકારી વાહનની જાહેર હરાજી

22/05/2020 02/06/2020 જુઓ (938 KB)
કલેક્ટર પાટણ હસ્તક ના સરકારી વાહનની જાહેર હરાજી

કલેક્ટર પાટણ હસ્તક ના સરકારી વાહનની જાહેર હરાજી

11/05/2020 01/06/2020 જુઓ (520 KB)
પાટણ જિલ્લાના કન્ટિમેંટ વિસ્તારો

પાટણ જિલ્લાના કન્ટિમેંટ વિસ્તારો યોજના

19/04/2020 31/05/2020 જુઓ (365 KB) Containment zone-Bhilvan (241 KB) Containment zone-Umaru (225 KB) Cluster Containment Plan Deliyathara (231 KB)
કોવીડ19 લોક્ડાઉન દરમિયાન ઉદ્યોગ ચાલુ કરવા માટે ની મંજુરી નું અરજી ફોર્મ

કોવીડ19 લોક્ડાઉન દરમિયાન ઉદ્યોગ ચાલુ કરવા માટે ની મંજુરી નું અરજી ફોર્મ

22/04/2020 31/05/2020 જુઓ (1 MB) GUJARATI TRANSLATION REVISED GUIDELINES (215 KB)
ઇંટીગ્રેટેડ ગર્વમેંટ ઓનલાઈન તાલીમ

ઇંટીગ્રેટેડ ગર્વમેંટ ઓનલાઈન તાલીમ

https://igot.gov.in

13/04/2020 30/04/2020 જુઓ (628 KB)
પરિણામ – સીનીયર પ્રોજેક્ટ એસોસીયેટ કમ કન્સલટન્ટ

પરિણામ – સીનીયર પ્રોજેક્ટ એસોસીયેટ કમ કન્સલટન્ટ

07/12/2019 31/12/2019 જુઓ (370 KB)
સમાચાર પત્ર જાહેરાત 08/05/2018 31/05/2018 જુઓ (178 KB)