બંધ

જાહેરાત

જાહેરાત
શીર્ષક વર્ણન Start Date End Date ફાઇલ
કલેકટર કચેરી, પાટણ ખાતે કરાર આધારિત કાયદા અધિકારીની ૧ (એક) જગ્યા ભરવા માટેની જાહેરાત

Advertisement for filling 1 (one) post of Contract Legal Officer at Collector Office, Patan

06/08/2022 22/08/2022 જુઓ (4 MB)
પાટણ જિલ્લામાં મધ્યાહન ભોજન યોજના હેઠળ 11 માસની કરાર આધારિત જગ્યા ભરવાની જાહેરાત

Advertisement to fill 11 months contractual post under mid-day meal scheme in Patan district.

20/07/2022 30/07/2022 જુઓ (3 MB)
પાટણ જિલ્લા કોર્ટ માં 7 (સાત ) પબ્લિક પ્રોસીક્યુટર અથવા વધારાના પબ્લિક પ્રોસીક્યુટર ની જગ્યા ભરવાની જાહેરાત

Patan District Court announces filling of 7 (seven) Post of Public Prosecutor or Additional Public Prosecutor.

12/07/2022 22/07/2022 જુઓ (1 MB)
ઇલેક્શન-એપ્લિકેશન-ફોર્મ -9,10,11 અને 11 એની સૂચિ
અહીં ક્લિક કરો

ઇલેક્શન-એપ્લિકેશન-ફોર્મ -9,10,11 અને 11 એની સૂચિ
26/11/2020 26/11/2021 જુઓ (95 KB)
ડીજીટલ સેવા સેતુ

ડીજીટલ ગુજરાત પોર્ટલ

ડીજીટલ સેવા સેતુ અંતર્ગત ઇ-ગ્રામ કેન્‍દ્રો મારફત એક દિવસમાં ઓનલાઇન સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવશે.

15/10/2020 31/10/2021 જુઓ (137 KB)
મામલતદાર (વર્ગ -2) વિશેષ ભરતી પરીક્ષા
ગુજરાત સિવિલ સર્વિસમાં dy. મામલતદાર (વર્ગ -3) થી મામલતદાર (વર્ગ -2) સુધીની વિભાગીય પરીક્ષા, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે પસંદગી પામેલા ઉમેદવારો
16/09/2021 20/10/2021 જુઓ (779 KB)
કેબલ ક્લાસ રુમ

જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી,પાટણ દ્વારા Covid-19 ની પરિસ્થિતિમાં શાળાઓ ન ખુલવાથી વિદ્યાર્થીઓ ઘરે બેસી પોતાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરી શકે તે માટે જિલ્લાની નામાંકિત શાળાઓના અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા સાંઈ કેબલ નેટવર્કના માધ્યમથી “ કેબલ ક્લાસ રૂમ “ દ્વારા લાઈવ શિક્ષણ તદ્દન નિઃશુલ્ક પુરુ પાડવામાં આવી રહ્યું છે.જેનો લાભ લેવા જિલ્લાના તમામ વિદ્યાર્થીઓ તેમજ વાલીઓને જણાવવામાં આવે છે.

લિંક પર ક્લિક કરો -> https://www.youtube.com/channel/UCvkj95_9vvwR4BwCqKP8qBw

 

16/07/2020 31/08/2020 જુઓ (193 KB)
કલેક્ટર કચેરી, પાટણ ખાતે કરાર આધારીત ફિક્સ પગારે કાયદા અધિકારીની નિમણૂંક માટેની જાહેરાત

ઉકત જગ્યા ઉપર સરકારશ્રી દ્વારા ઠરાવેલ બોલીઓ અને શરતો મુજબ નિમણૂંક કરવા નિયત લાયકાત ધરાવતા અનુભવી ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

અરજી સીલબંધ કવરમાં કલેકટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી સામે, પાટણ – ૩૮૪૨૬૫ ની રજીસ્ટ્રી શાખામાં તા. 10/08/2020 ના ૧૫.૦૦ કલાક સુધીમાં મળી જાય તે રીતે આર.પી.એ.ડી. થી મોકલી આપવાની રહેશે.

22/07/2020 10/08/2020 જુઓ (2 MB)
ટેક્ષ કન્સલ્ટન્ટની સેવાઓ મેળવવા બાબત

ટેક્ષ કન્સલ્ટન્ટની સેવાઓ મેળવવા બાબત 

26/06/2020 02/07/2020 જુઓ (709 KB)
વાહન હરાજી મામલતદાર કચેરી સિધ્ધપુર

વાહન હરાજી મામલતદાર કચેરી સિધ્ધપુર

ટાટા સુમો 

06/06/2020 15/06/2020 જુઓ (2 MB)