સબ-ડીવીઝન અને બ્લોક

સબ-ડીવીઝન (પ્રાંત) અને બ્લોક
અ.ક્ર. ડીવીઝન એસ.ડી. એમ.નું નામ હોદ્દદો તાલુકા
1 પાટણ  શ્રી ડી.બી. ટાંક  પ્રાંત અધિકારી અને એસ.ડી. એમ.   પાટણ, સરસ્વતી, ચાણસ્મા
2 સિધ્ધપુર   શ્રી જે.એમ. તુવર  પ્રાંત અધિકારી અને એસ.ડી. એમ.   સિધ્ધપુર 
3 સમી  આર. એન. પંડયા  પ્રાંત અધિકારી અને એસ.ડી. એમ.  સમી, હારીજ, શંખેશ્વર
4 રાધનપુર  શ્રી એસ.ડી. ગિલ્વા   પ્રાંત અધિકારી અને એસ.ડી. એમ.   રાધનપુર, સાંતલપુર