બંધ

સબ-ડીવીઝન અને બ્લોક

સબ-ડીવીઝન (પ્રાંત) અને બ્લોક
અ.ક્ર. ડીવીઝન એસ.ડી. એમ.નું નામ હોદ્દદો તાલુકા
1 પાટણ શ્રી મિતુલ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ  પ્રાંત અધિકારી અને એસ.ડી. એમ.   પાટણ, સરસ્વતી, ચાણસ્મા
2 સિધ્ધપુર  શ્રી જયકુમાર હર્ષદકુમાર બારોટ  પ્રાંત અધિકારી અને એસ.ડી. એમ.   સિધ્ધપુર 
3 સમી શ્રી જય નરેન્દ્રભાઈ પટેલ  પ્રાંત અધિકારી અને એસ.ડી. એમ.  સમી, હારીજ, શંખેશ્વર
4 રાધનપુર શ્રી નિર્ભય મનસુખભાઈ ગોંડલીયા  પ્રાંત અધિકારી અને એસ.ડી. એમ.   રાધનપુર, સાંતલપુર