બંધ

શ્રી દિનેશભાઈ સલીયાજી નિનામા

dso

જીલ્લા પુરવઠા શાખા, જીલ્લા સેવા સદન, પાટણ

ઇમેઇલ : dso-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : જીલ્લા પુરવઠા અધિકારી
ફોન : +912766224660
ફેક્સ નં. : +912766224660