બંધ

શ્રી અનિલકુમાર પર્વતસિંહ ઝાલા

Shri Anilkumar parvatsinh zala

ચુંટણી શાખા, જીલ્લા સેવા સદન, પાટણ

ઇમેઇલ : eo-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : નાયબ જીલ્લા ચુંટણી અધિકારી
ફોન : +912766222214
ફેક્સ નં. : +912766222214