બંધ

શ્રી મિતુલ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ

mitul

પ્રાંત ઓફિસ , કોલેજ રોડ, પાટણ

ઇમેઇલ : po-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : એસડીએમ અને પ્રાંત અધિકારી , પાટણ
ફોન : +912766230201
ફેક્સ નં. : +912766230201