બંધ

શ્રી સ્વપ્નીલ ખરે , આઇ.એ.એસ.

asst collector

પ્રાંત ઓફિસ , કોલેજ રોડ, પાટણ

ઇમેઇલ : po-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : આસી. કલેક્ટ્ર્ર્રર , પાટણ
ફોન : +912766230201
ફેક્સ નં. : +912766230201