બંધ

શ્રી અજયસિંહ

ajay singh

એન.આઇ.સી., કલેક્ટર કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન, પાટણ

ઇમેઇલ : gujpat[at]nic[dot]in
હોદ્દો : જીલ્લા ઇન્ફોર્મેટિક્સ ઓફિસર
ફોન : +912766225597