બંધ

પુરવઠા

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in/Citizen/CitizenService.aspx

જનસેવા કેંદ્રો

મામલતદાર ક્ચેરી
સ્થળ : તમામ મામલતદાર કચેરી | શહેર : તમામ સબંધિત શહેરો
ઇમેઇલ : dso-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]in