બંધ

વીજળી

યુજીવીસીએલ પાટણ ડીવીઝન

યુજીવીસીએલ પાટણ ડીવીઝન ગાંધીબાગની બાજુમાં

ઇમેઇલ : eepatando[at]ugvcl[dot]com
ફોન : +912766230439
વેબસાઇટ લિંક : http://ugvcl.com/

યુજીવીસીએલ રાધનપુર ડીવીઝન

રાજગઢીની બાજુમાં, રાધનપુર

ઇમેઇલ : eerdndo[at]ugvcl[dot]com
ફોન : +912746277354
વેબસાઇટ લિંક : http://ugvcl.com/

યુજીવીસીએલ સિદ્ધપુર ડીવીઝન

મહેસાણા - પાલનપુર હાઇવે, 132 કે.વી.એ. સબસ્ટેશનની બાજુમાં સિદ્ધપુર

ઇમેઇલ : eesiddo[at]ugvcl[dot]com
ફોન : +912767220347
વેબસાઇટ લિંક : http://ugvcl.com/