બંધ

નગરપાલિકા

ચાણસ્મા નગરપાલિકા

મેઈન રોડ, ચાણસ્મા

ઇમેઇલ : np[dot]chanasma[at]yahoo[dot]com[dot]in
ફોન : +912734222018

પાટણ નગરપાલિકા

ભદ્ર , મામલતદાર કચેરી પાસે,પાટણ

ઇમેઇલ : np_patan[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : +912766233230

રાધનપુર નગરપાલિકા

મેઇન રોડ, રાધનપુર

ઇમેઇલ : np_radhanpur[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : +912746277283

સિદ્ધપુર નગરપાલિકા

મેઈન રોડ, સિદ્ધપુર

ઇમેઇલ : np_sidhhpur[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : +912767220010

હારિજ નગરપાલિકા

મેઇન રોડ, હારિજ

ઇમેઇલ : npharij[at]gmail[dot]com
ફોન : 9409246328