બંધ

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

હેમચંદ્રાચાર્ય નોર્થ ગુજરાત યુનિવર્સીટી

ક્લેક્ટર કચેરીની સામે, પાટણ - 384265

ફોન : +912766222745
વેબસાઇટ લિંક : http://ngu.ac.in