બંધ

ભરતી

ભરતી
શીર્ષક વર્ણન Start Date End Date ફાઇલ
કલેકટર કચેરી, પાટણ ખાતે કરાર આધારિત કાયદા અધિકારીની ૧ (એક) જગ્યા ભરવા માટેની જાહેરાત

Advertisement for filling 1 (one) post of Contract Legal Officer at Collector Office, Patan

06/08/2022 22/08/2022 જુઓ (4 MB)
આર્કાઇવ (દફ્તરખાનુ)