બંધ

ટેંડર

ટેંડર
શીર્ષક વર્ણન Start Date End Date ફાઇલ
સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચુંટણી ટેંડર

સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચુંટણી ટેંડર

26/11/2020 16/12/2020 જુઓ (282 KB)
આર્કાઇવ (દફ્તરખાનુ)