બંધ

જાહેરાત

જાહેરાત
શીર્ષક વર્ણન Start Date End Date ફાઇલ
જિલ્લા સ્વાગત ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ 23-03-2023

જિલ્લા સ્વાગત ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ 23-03-2023

 

 

 

01/03/2023 23/03/2023 જુઓ (475 KB)
તાલુકા સ્વાગત ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ 20-03-2023

તાલુકા સ્વાગત ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ 20-03-2023

 

 

 

 

 

01/03/2023 20/03/2023 જુઓ (482 KB)
કોવીડ-૧૯ ના કારણે મૃત્યુ પામનારના વારસને મળતી સહાય માટે ઓન-લાઇન પોર્ટલ પર અરજી કરવા માટેની કાર્ય પધ્ધતિ (SoP)

કોવીડ ૧૯ ના કારણે મૃત્યુ પામનારના વારસને મળતી સહાય માટે ઓન-લાઇન પોર્ટલ પર અરજી કરવા માટેની ડાયરેકટ લિન્ક 

04/12/2021 04/12/2024 જુઓ (437 KB)
Link for Assistance to the heirs of the deceased due to Covid-19

Link to apply in the mobile friendly application launched by the Revenue Department of the State of Gujarat for the help of the heirs of the deceased in Kovid-19 sitting at home.

04/12/2021 04/12/2024 જુઓ (437 KB)
આર્કાઇવ (દફ્તરખાનુ)