બંધ

જાહેરાત

જાહેરાત
શીર્ષક વર્ણન Start Date End Date ફાઇલ
જિલ્લા સ્વાગત ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ 25-07-2024

જિલ્લા સ્વાગત ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ 25-07-2024

 

 

 

01/07/2024 25/07/2024 જુઓ (286 KB)
તાલુકા સ્વાગત ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ 24-07-2024

તાલુકા સ્વાગત ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ 24-07-2024

 

 

 

 

 

01/07/2024 24/07/2024 જુઓ (180 KB)
કોવીડ-૧૯ ના કારણે મૃત્યુ પામનારના વારસને મળતી સહાય માટે ઓન-લાઇન પોર્ટલ પર અરજી કરવા માટેની કાર્ય પધ્ધતિ (SoP)

કોવીડ ૧૯ ના કારણે મૃત્યુ પામનારના વારસને મળતી સહાય માટે ઓન-લાઇન પોર્ટલ પર અરજી કરવા માટેની ડાયરેકટ લિન્ક 

04/12/2021 04/12/2024 જુઓ (437 KB)
Link for Assistance to the heirs of the deceased due to Covid-19

Link to apply in the mobile friendly application launched by the Revenue Department of the State of Gujarat for the help of the heirs of the deceased in Kovid-19 sitting at home.

04/12/2021 04/12/2024 જુઓ (437 KB)
આર્કાઇવ (દફ્તરખાનુ)