બંધ

જાહેરાત

જાહેરાત
શીર્ષક વર્ણન Start Date End Date ફાઇલ
કલેકટર કચેરી, પાટણ ખાતે કરાર આધારિત કાયદા અધિકારીની ૧ (એક) જગ્યા ભરવા માટેની જાહેરાત

Advertisement for filling 1 (one) post of Contract Legal Officer at Collector Office, Patan

06/08/2022 22/08/2022 જુઓ (4 MB)
જિલ્લા સ્વાગત ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ 25-08-2022

જિલ્લા સ્વાગત ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ 25-08-2022

01/08/2022 25/08/2022 જુઓ (424 KB)
તાલુકા સ્વાગત ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ 24-08-2022

તાલુકા સ્વાગત ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ 24-08-2022

01/08/2022 24/08/2022 જુઓ (503 KB)
કોવીડ-૧૯ ના કારણે મૃત્યુ પામનારના વારસને મળતી સહાય માટે ઓન-લાઇન પોર્ટલ પર અરજી કરવા માટેની કાર્ય પધ્ધતિ (SoP)

કોવીડ ૧૯ ના કારણે મૃત્યુ પામનારના વારસને મળતી સહાય માટે ઓન-લાઇન પોર્ટલ પર અરજી કરવા માટેની ડાયરેકટ લિન્ક 

04/12/2021 04/12/2024 જુઓ (437 KB)
Link for Assistance to the heirs of the deceased due to Covid-19

Link to apply in the mobile friendly application launched by the Revenue Department of the State of Gujarat for the help of the heirs of the deceased in Kovid-19 sitting at home.

04/12/2021 04/12/2024 જુઓ (437 KB)
આર્કાઇવ (દફ્તરખાનુ)