બંધ

પાટણ જિલ્લાના કન્ટિમેંટ વિસ્તારો

પાટણ જિલ્લાના કન્ટિમેંટ વિસ્તારો
શીર્ષક વર્ણન Start Date End Date ફાઇલ
પાટણ જિલ્લાના કન્ટિમેંટ વિસ્તારો

પાટણ જિલ્લાના કન્ટિમેંટ વિસ્તારો યોજના

19/04/2020 31/05/2020 જુઓ (365 KB) Containment zone-Bhilvan (241 KB) Containment zone-Umaru (225 KB) Cluster Containment Plan Deliyathara (231 KB)