બંધ

ડીજીટલ સેવા સેતુ

ડીજીટલ સેવા સેતુ
શીર્ષક વર્ણન Start Date End Date ફાઇલ
ડીજીટલ સેવા સેતુ

ડીજીટલ ગુજરાત પોર્ટલ

ડીજીટલ સેવા સેતુ અંતર્ગત ઇ-ગ્રામ કેન્‍દ્રો મારફત એક દિવસમાં ઓનલાઇન સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવશે.

15/10/2020 31/10/2021 જુઓ (137 KB)