બંધ

કલેક્ટર કચેરી, પાટણ ખાતે કરાર આધારીત ફિક્સ પગારે કાયદા અધિકારીની નિમણૂંક માટેની જાહેરાત

કલેક્ટર કચેરી, પાટણ ખાતે કરાર આધારીત ફિક્સ પગારે કાયદા અધિકારીની નિમણૂંક માટેની જાહેરાત
શીર્ષક વર્ણન Start Date End Date ફાઇલ
કલેક્ટર કચેરી, પાટણ ખાતે કરાર આધારીત ફિક્સ પગારે કાયદા અધિકારીની નિમણૂંક માટેની જાહેરાત

ઉકત જગ્યા ઉપર સરકારશ્રી દ્વારા ઠરાવેલ બોલીઓ અને શરતો મુજબ નિમણૂંક કરવા નિયત લાયકાત ધરાવતા અનુભવી ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

અરજી સીલબંધ કવરમાં કલેકટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી સામે, પાટણ – ૩૮૪૨૬૫ ની રજીસ્ટ્રી શાખામાં તા. 10/08/2020 ના ૧૫.૦૦ કલાક સુધીમાં મળી જાય તે રીતે આર.પી.એ.ડી. થી મોકલી આપવાની રહેશે.

22/07/2020 10/08/2020 જુઓ (2 MB)