બંધ

પર્યટન પર્વ ની ઉજવણી રાણી ની વાવ ખાતે

26/09/2018 - 28/09/2018
રાણી ની વાવ પાટણ

વિશ્વ વિરાસત રાણી ની વાવ, પાટણ ખાતે પર્યટન પર્વ ની ઉજવણી કરવામાં આવેલ છે.