ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ

ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ
શીર્ષક તારીખ ડાઉનલોડ / લિંક
આફત જોખમ વ્યવસ્થાપન કાર્યક્રમ 01/05/2018 ડાઉનલોડ કરો(6 MB)
આપત્તિ વ્યવસ્થાપન 27/04/2018 ડાઉનલોડ કરો(538 KB)