બંધ

હેલ્પલાઇન

જીલ્લા કલેક્ટર ક્ચેરી 

ઉત્તર ગુજરાત યુનિર્વસીટીની બાજુમાં , 

પાટણ 
ગુજરાત – 384265 

સમ્પર્ક:+91 2766 233301, ફેક્ષ: +91 2766 233055()

ઇ-મેઇલ: collector-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]in 

  • આપાતકાલિન જીલ્લા હેલ્પલાઇન સમ્પર્ક :+91 2766 1077
  • મહીલા હેલ્પલાઇન:1091
  • બાળ હેલ્પલાઇન:1098
  • એમ્બ્યુલન્સ હેલ્પલાઇન:91 2766 233311
  • અગ્નિશામક હેલ્પલાઇન:101
  • જીલ્લા આપત્તિવ્યવસ્થાપન કેંદ્ર હેલ્પલાઇન: નં. સમ્પર્ક: +91 2766 224830
  • કમિશ્નર રાહત અને બચાવ: 1070