બંધ

સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ લેન્ડ રેકર્ડઝ

સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ લેન્ડ રેકર્ડઝ કમ એકત્રીકરણ અધિકારી કચેરીની કામગીરી

(પાટણ જીલ્લામાં એસ.એલ.આર. કચેરી ૨૦૦૮-૨૦૦૯માં કાર્યરત છે.)

  1. તાબાની કચેરીનું કંટ્રોલિંગ કરવું.
  2. તાબાની કચેરીનું ઇન્સપેક્શન કરવું.
  3. તાબાની કચેરી માંથી વિગતવાર માહીતી હેડ કચેરીમાં મોકલવી.
  4. હાલમાં રી-સરવેની કામગીરી ચાલુમાં હોઇ પ્રમોલગેશન બાદના વાંધાની માપણી   
  5. ડી.આઇ.એલ.આર.માં થઇ આવતા તેના હુકમો કરવા.
  6. રી-સરવે કામગીરી માં એજન્સી દ્વારા નવેસરથી માપણી કરેલ હોઇ તેવા ગામોનું પ્રમોલગેશન કરવું.

સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ લેન્ડ રેકર્ડઝ કમ એકત્રીકરણ અધિકારી કચેરીની તાંબાની કચેરીઓ-

  1. ડીસ્ટ્રીક્ટ ઇનસ્પેક્ટર લેન્ડ રેકર્ડઝ (ડી.આઇ.એલ.આર) પાટણ
  2. સિટી સરવે સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ કચેરી પાટણ
  3. સિટી સરવે સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ કચેરી સિધ્ધપુર

સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ લેન્ડ રેકર્ડઝ કમ એકત્રીકરણ અધિકારી કચેરીનું સરનામું અને ફોન નંબર અને ઇ-મેલ આઇ.ડી :-

સરનામુ:- જીલ્લા મોજણી સેવા સદન પ્રાંત ઓફીસની સામે કોલેજ રોડ પાટણ

ફોન નં  ૦૨૭૬૬ -૨૨૦૩૪૩ ઇ-મેલ આઇડી :- slr-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]in