બંધ

સાર્વજનિક સુવિધાઓ

નગરપાલિકા

ચાણસ્મા નગરપાલિકા

મેઈન રોડ, ચાણસ્મા

ઇમેઇલ : np[dot]chanasma[at]yahoo[dot]com[dot]in
ફોન : +912734222018

પાટણ નગરપાલિકા

ભદ્ર , મામલતદાર કચેરી પાસે,પાટણ

ઇમેઇલ : np_patan[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : +912766233230

રાધનપુર નગરપાલિકા

મેઇન રોડ, રાધનપુર

ઇમેઇલ : np_radhanpur[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : +912746277283

સિદ્ધપુર નગરપાલિકા

મેઈન રોડ, સિદ્ધપુર

ઇમેઇલ : np_sidhhpur[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : +912767220010

હારિજ નગરપાલિકા

મેઇન રોડ, હારિજ

ઇમેઇલ : npharij[at]gmail[dot]com
ફોન : 9409246328

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

હેમચંદ્રાચાર્ય નોર્થ ગુજરાત યુનિવર્સીટી

ક્લેક્ટર કચેરીની સામે, પાટણ - 384265

ફોન : +912766222745
વેબસાઇટ લિંક : http://ngu.ac.in

દવાખાનાઓ

ગુજરાત મેડીકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રીસર્ચ સોસાયટી મેડીકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પીટલ

ગુજરાત મેડીકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રીસર્ચ સોસાયટી મેડીકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પીટલ, મુ: ધારપુર, ઉત્તર ગુજરાત

ઇમેઇલ : gmerspatan[at]gmail[dot]com
ફોન : +912766265401
વેબસાઇટ લિંક : http://gmersmchpatan.org

જનરલ હોસ્પીટલ, પાટણ

બગવાડા દરવાજા રોડ, બસ સ્ટેશનની પાસે, પાટણ - 384265

ઇમેઇલ : aha[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : 9727778759

શહેરી આરોગ્ય કેંદ્ર, પાટણ – 1

જનરલ હોસ્પીટલ પાસે, પાટણ

ઇમેઇલ : uhcpatan[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : 9909748567

શહેરી આરોગ્ય કેંદ્ર, પાટણ – 2

પાટણ

ઇમેઇલ : uhcpatan2[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : 9909748567

શહેરી આરોગ્ય કેંદ્ર, રાધનપુર

જુની રેફરલ હોસ્પીટલ કેમ્પસ, કે.બી. વકીલ હાઇસ્કુલ ની સામે રાધનપુર - 385340

ઇમેઇલ : uhcradhanpur[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : 9909981898

શહેરી આરોગ્ય કેંદ્ર, સિધ્ધપુર

અનુપમ પ્રાથમિક શાળા નબંર - ૭ ની પાછળ તાલુકા હેલ્થ ઓફિસ પાસે, રાજપુર - સિધ્ધપુર સિધ્ધપુર - 384151

ઇમેઇલ : uhcsiddhpur[dot]health[dot]patan[at]gmail[dot]com
ફોન : +912767222220
Pincode: 384151

વીજળી

યુજીવીસીએલ પાટણ ડીવીઝન

યુજીવીસીએલ પાટણ ડીવીઝન ગાંધીબાગની બાજુમાં

ઇમેઇલ : eepatando[at]ugvcl[dot]com
ફોન : +912766230439
વેબસાઇટ લિંક : http://ugvcl.com/

યુજીવીસીએલ રાધનપુર ડીવીઝન

રાજગઢીની બાજુમાં, રાધનપુર

ઇમેઇલ : eerdndo[at]ugvcl[dot]com
ફોન : +912746277354
વેબસાઇટ લિંક : http://ugvcl.com/

યુજીવીસીએલ સિદ્ધપુર ડીવીઝન

મહેસાણા - પાલનપુર હાઇવે, 132 કે.વી.એ. સબસ્ટેશનની બાજુમાં સિદ્ધપુર

ઇમેઇલ : eesiddo[at]ugvcl[dot]com
ફોન : +912767220347
વેબસાઇટ લિંક : http://ugvcl.com/