બંધ

મત વિસ્તાર

લોક્સભા મત વિસ્તાર

  • 03- પાટણ

વિધાનસભા મત વિસ્તાર

  • 16- રાધનપુર
  • 17- ચાણસ્મા
  • 18- પાટણ
  • 19- સિધ્ધપુર