બંધ

ફોર્મ

Filter Form category wise

ફિલ્ટર

ફોર્મ
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
મતદાનના દિવસે ચૂંટણી ફરજ પર હોય તેવા આવશ્યક સેવાઓ પરના વ્યક્તિઓ માટે પોસ્ટલ બેલેટ દ્વારા મતદાન કરવા માટેનું અરજીપત્રક (ફોર્મ-12D) 01/03/2024 જુઓ (448 KB)
શરત ફેર કરી આપવા બાબતની અરજીનો નમુનો 16/04/2018 જુઓ (2 MB)
જાત રક્ષણ માટે હથિયાર પરવાનો મેળવવા માટેની અરજીનો નમુનો 16/04/2018 જુઓ (2 MB)
પ્રમણિત નકલો મેળવવા બાબતની અરજીનો નમુનો 16/04/2018 જુઓ (617 KB)