બંધ

પોલીસ

પોલીસ સ્ટેશન ની યાદી
અનુ પોલીસ સ્ટેશનનું નામ સરનામુ ટેલીફોન નં ઈમેઇલ 
1 પાટણ સીટી  A-ડીવીઝન   પાટણ સીટી  A-ડીવીઝન પોલીસ સ્ટેશન, મામલતદાર કચેરી પાસે , પાટણ તા. પાટણ જી. -પાટણ  02766-230599  polstn-pat@gujarat[dot]gov[dot]in
2 પાટણ સીટી  B-ડીવીઝન  સિધ્ધ્પુર ચાર રસ્તા પાસે,  પાટણ સીટી  B-ડીવીઝન પોલીસ સ્ટેશન,પાટણ તા. પાટણ જી. -પાટણ-384265  02766-220800  polstn-bdiv-pat@gujarat[dot]gov[dot]in
3  પાટણ તાલુકા   પાટણ તાલુકા  પોલીસ સ્ટેશન ગોલાપુર  પાટણ તા. પાટણ જી. -પાટણ-384265  02766-230699  polstn-rural-pat@gujarat[dot]gov[dot]in
4  બાલીસણા  બાલીસણા પોલીસ સ્ટેશન  મુુ.બાલીસણા તા. પાટણ જી. -પાટણ-384110  02766-285536  psi-patan@gujarat[dot]gov[dot]in
5 સિધ્ધ્પુર  સિધ્ધ્પુર  પોલીસ સ્ટેશન , નવી કોર્ટની પાછળ , સિધ્ધ્પુર- પીન -384151  02767-220057  polstn-sid-pat@gujarat[dot]gov[dot]in
6  વાગડોદ  વાગડોદ પોલીસ સ્ટેશન , મસ્જીદ ની પાસે,  વાગડોદ  તા.-સરસ્વતી  જી. -પાટણ પીન-384285  02766-261254  polstn-vag-pat@gujarat[dot]gov[dot]in
7  કાકોશી  સાગર હોટેલ પાસે,કાકોશીપોલીસ સ્ટેશન તા. સિધ્ધ્પુર જી. -પાટણ  પીન-384190  02767-287435  polstn-kak-pat@gujarat[dot]gov[dot]in
8  ચાણસ્મા  ચાણસ્મા પોલીસ સ્ટેશન ગૌરવ પથ રોડ બસ સ્ટેશનની પાસે ચાણસ્મા તા.ચાણસ્મા જી. -પાટણ  પીન -384220  02734-222019  polstn-cha-pat@gujarat[dot]gov[dot]in
9  હારીજ  હારીજ પોલીસ સ્ટેશન , મામલતદાર કચેરી પાસે હારીજ તા.હારીજ જી. -પાટણ પીન-384240  02733-223840  polstn-harij-pat@gujarat[dot]gov[dot]in
10  સમી  શંખેશ્વર રોડ સમી પોલીસ સ્ટેશન, સમી તા.-સમી જી. -પાટણ  પીન-384245  02733-244323  polstn-sami-pat@gujarat[dot]gov[dot]in
11  શંખેશ્વર  શંખેશ્વર પોલીસ સ્ટેશન,મામલતદાર કચેરી પાસે, તા.-શંખેશ્વર જી. -પાટણ  પીન-384246  02733-295369  polstn-shankh-pat@gujarat[dot]gov[dot]in
12  રાધનપુર  રાધનપુર પોલીસ સ્ટેશન, નવી કોર્ટની પાસે,તા.-રાધનપુર જી. -પાટણ  પીન-385340  02746-277222  polstn-radh-pat@gujarat[dot]gov[dot]in
13  વારાહી   વારાહી પોલીસ સ્ટેશન સાંંતલપુુુર તાલુકા પંચાયત કચેરી પાસે તા.સાંતલપુર જી. -પાટણ  પીન -385360  02738-224123  polstn-varahi-pat@gujarat.gov.in
14  સાંતલપુર  સાંતલપુર પોલીસ સ્ટેશન, સરકારી હોસ્પીટલ પાસે સાંતલપુર તા.સાંતલપુર જી. -પાટણ  પીન-385350  02738-222233  polstn-san-pat@gujarat[dot]gov[dot]in
15  મહિલા પોલીસ સ્ટેશન  મહિલા પોલીસ સ્ટેશન સિધ્ધ્પુર ચાર રસ્તા પાસે, એસ.પી કચેરી કમ્પાઉંડ,  તા. પાટણ જી. -પાટણ પીન-384265  02766-220030  psi-mahila-pat@gujarat[dot]gov[dot]in