બંધ

પાટણ જિલ્લાની કોવિડ -19 હોસ્પિટલના પલંગની ઉપલબ્ધતા