બંધ

દસ્તાવેજો

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
જિલ્લા સર્વેક્ષણ રિપોર્ટ : પાટણ (સાદી રેતી સિવાયના ગૌણ ખનીજ) 27/09/2023 જુઓ (4 MB)
જિલ્લા સર્વે રિપોર્ટ(સામાન્ય રેતી-કાંકરી ખનીજ) પાટણ જિલ્લો 17/08/2023 જુઓ (8 MB)
માહિતીનો અધિકાર (RTI) એક્ટ, 2005 પ્રો-એક્ટિવ ડિસ્ક્લોઝર 01/05/2023 જુઓ (7 MB)
હેન્ડ બુક (ટેલિફોન ડિરેક્ટરી) 03/11/2022 જુઓ (3 MB)
ગેરહાજર મતદારો માટે ફોર્મ -12D 03/11/2022 જુઓ (636 KB)
જીલ્લા સર્વે રિપોર્ટ પાટણ (સામાન્ય રેતી અને કાંકરી ખાણકામ) 01/11/2022 જુઓ (1 MB)
જિલ્લા પર્યાવરણ કાર્ય યોજના પાટણ જિલ્લા 29/07/2022 જુઓ (1 MB)
આફત જોખમ વ્યવસ્થાપન કાર્યક્રમ 01/05/2018 જુઓ (6 MB)
જીલ્લાની રૂપરેખા 01/05/2018 જુઓ (2 MB)
વસ્તી ગણતરી પાટણ જીલ્લો 27/04/2018 જુઓ (235 KB)