બંધ

તાલુકા

તાલુકા વિગતો
અ.ક્ર. તાલુકા મામલતદાર શ્રી નું નામ તાલુકા HQ સરનામુ સમ્પર્ક ઇમે ઇલ
1 પાટણ શ્રી ડાભી ગોપી આર.  પાટણ  મામલતદાર કચેરી ભદ્ર , પાટણ  +91 2766 230700  mam-patan@gujarat[dot]gov[dot]in
2 સિધ્ધપુર શ્રી શૈલેષકુમાર રસિકલાલ ત્રિવેદી  સિધ્ધપુર  મામલતદાર કચેરી સિધ્ધપુર  +91 2767 220071  mam-siddhpu@gujarat[dot]gov[dot]in
3 સરસ્વતી શ્રી કાંતિલાલ કાળુભાઈ રાણાવસીયા  ચોરમારપરા  મામલતદાર કચેરી ચોરમારપરા, શીહોરી હાઇવેે, પાટણ પાસે  +91 2766 228600  mam-saras-patan@gujarat[dot]gov[dot]in
4 ચાણસ્મા શ્રીમતી. ભગવતીબેન વિરેન્દ્રકુમાર ચાવડા  ચાણસ્મા  મામલતદાર કચેરી , બસ સ્ટેશનની પાસે ચાણસ્મા  +91 2734 222021 mam-chanasma@gujarat[dot]gov[dot]in
5 હારીજ શ્રી ચંદ્રેશ નાનજીભાઈ પોરાઢીયા (I/C)  હારીજ  મામલતદાર કચેરી મેઇન બજાર રોડ  હારીજ  +91 2733 222076  mam-harij@gujarat[dot]gov[dot]in
6 સમી શ્રી પરમાર અનિલ ભગવાનદાસ  સમી  મામલતદાર કચેરી તાલુકા પંચાયત કચેરી પાસે સમી  +91 2733 244333  mam-sami@gujarat[dot]gov[dot]in
7 શંખેશ્વર શ્રી બી ડી કટેરિયા   શંખેશ્વર  મામલતદાર કચેરી ખડીંયા રોડ શંખેશ્વર  +91 2733 273102  mam-shankh-pat@gujarat[dot]gov[dot]in
8 રાધનપુર શ્રી શ્રી ફિરોઝ મુનીરભાઈ બાગવાન  રાધનપુર  મામલતદાર કચેરી બસ સ્ટેશનની સામે રાધનપુર  +91 2746 277310  mam-radhanpur@gujarat.gov.in
9 સાંતલપુર શ્રી હેમાભાઈ ધનજીભાઈ પ્રજાપતિ  વારાહી  મામલતદાર કચેરી કચ્છ  હાઇવેે રોડ વારાહી  +91 2738 224125  mam-santalpur@gujarat[dot]gov[dot]in
10 પાટણ-સીટી શ્રી રાજપાલ ધનરાજ કાલિદાસ પાટણ સીટી મામલતદાર કચેરી ભદ્ર , પાટણ +91 2766 230700 mamcity-rev-pat@gujarat[dot]gov[dot]in