બંધ

જીલ્લા ચુંટણી કચેરી

ચુંટણી કચેરી એ નાગરીકો અને ચુંટણી વહીવટી તંત્ર વચ્ચે મહત્વની કડી છે. મુકત અને ન્યાયી ચુંટણી યોજવી અને ક્ષતિ રહિત મતદારયાદી એ ચુંટણી શાખાના .પ્રાથમિક અને મહત્વના કાર્યક્ષેત્રો છે. જેના માટે ચુંટણી શાખા મતદારયાદી તૈયાર કરવી, મતદાર ઓળખપત્ર તૈયાર કરવા અને મતદાન મથકો નકકી કરવા તથા તેનું પુન: ગઠન કરવું વિગેરે જેવી કામગીરી કરે છે.

કલેકટર અને જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી જિલ્લાની તમામ ચૂંટણીઓંના નિયંત્રણ અધિકારી છે. તેઓ સંસદિય મતક્ષેત્રના ચૂંટણી અધિકારી છે. અને નાયબ કલેક્ટરથી નીચેની કક્ષાના ન હોય તેવા અઘિકારીઓ વિઘાનસભા મતક્ષેત્રો માટે ચૂંટણી અધિકારી નિયત થયેલ છે. સામન્ય રીતે વિધાનસભા મતક્ષેત્રો માટે ચૂંટણી અધિકારી નિયત થયેલ અઘિકારીઓ લોકસભાની ચૂંટણી માટે મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે.

સામાન્ય રીતે લોકસભા ચૂંટણી માટે કલેકટરની ચૂંટણી અધિકારી તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવે છે, અને કલેકટરની મદદ માટે નાયબ કલેકટરની મદદનીશ તરીકે નિમણૂંક કરવામાં આવે છે.

વિધાનસભાના ચૂંટણી યોજવા માટે કલેકટર એ જીલ્લા ચૂંટણી અધિકારી તરીકે નિયંત્રણ અઘિકારી છે. અને નાયબ કલેકટર અને પેટા વિભાગીય અધિકારીઓની દરેક વિધાનસભા બેઠકો માટે ચૂંટણી અઘિકારી તરીકે નિમણૂંક કરવામાં આવે છેં.

મુખ્ય કામગીરી

 • મતદારોને ફોટો ઓળખ કાર્ડ આપવા.
 • ઓળખ કાર્ડને લગતા સુઘારાઓ કરવા.
 • ડુપ્લીકેટ ફોટો ઓળખ કાર્ડ બનાવવા.
 • લોકોની માંગ મુજબ મતદારયાદીની પ્રમાણિત નકલો આપવી.
 • ચૂંટણી સંબંઘિત રેકર્ડની જાળવણી
 • મતપેટીઓ, ઇવીએમ, પતરાની પેટીઓ, અગાઉની મતદાર યાદીની જાળવણી
 • ચૂંટણી સંબધિત સ્ટેશનરીના છાપકામને લગતી કામગીરી
 • જે વિઘાનસભા મતવિભાગના ચૂંટણી અઘિકારી હોય તેની અસરકારક રીતે ચૂંટણી યોજવી.
 • ઉમેદવારોના ઉમેદવારી ૫ત્રો સ્વીકારવા અને ચકાસણી કરવી.
 • હરિફ ઉમેદવારોને ચૂંટણી પ્રતિકની ફાળવણી.
 • ચૂંટણી સંબંઘિત નોટીસ પ્રસિઘ્ઘ કરવી.
 • હરિફ ઉમેદવારોની યાદી તૈયાર કરવી.
 • મત૫ત્રો છપાવવા અને સેવા મતદારોને મોકલવા.
 • મતદાન મથકો માટે ચૂંટણી સામગ્રી સહિત મતદાન અઘિકારી પ્રતિનિયુકત કરવા.
 • મતદાન દિવસે વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં મતદાન અધિકારીઓની કાર્યો દેખરેખ અને ભારતના ચૂંટણી પંચ અને મુખ્ય
 • નિર્વાચન અધિકારીને જરૂરી અહેવાલ મોકલવા.
 • કાયદાકિય જોગવાઇઓ અનુસાર ચૂંટણી દરમ્યાન ન્યાયી અને વ્યાજબી રીતે મતદાન કરાવવું.
તા. 01/01/2018 ની સ્થિતીએ મતદારોની સંખ્યા
ક્રમ વિધાનસભા મતદાર વિભાગનું નામ પુરુષ મતદારો સ્ત્રી મતદારો Third Gender કુલ મતદારો
1 16 – રાધનપુર 136673 125662 2 262337
2 17 – ચાણસ્મા 136306 125697 0 262003
3 18 – પાટણ 141948 132219 6 274173
4 19 – સિધ્ધપુર 125476 115349 0

240825
કુલ 540403 498927 8 1039338
મતદાન મથકો
ક્રમ વિધાનસભા મતદાર વિભાગનું નામ મતદાન મથકો ની સંખ્યા મતદાન મથક સ્થળ ની સંખ્યા
1 16 – રાધનપુર 317 220
2 17 – ચાણસ્મા 312 209
3

18 – પાટણ 300 187
4 19 – સિધ્ધપુર 265 152
કુલ 1194 768
વિધાનસભા મતદાર ચુંટાયેલા સભ્ય  વિધાનસભા ચુંટણી- 2017
ક્રમ વિધાનસભા મતદાર વિભાગનું નામ ચુંટાયેલા સભ્યનું પુરુ નામ લાગુ પડતા રાજકીય પક્ષ
1 16 – રાધનપુર શ્રી અલ્પેશ ખોડાજી ઝાલા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
2 17 – ચાણસ્મા શ્રી દિલીપકુમાર વીરાજીભાઇ ઠાકોર ભારતીય જનતા પાર્ટી
3 18 – પાટણ શ્રી કિરીટકુમાર ચમનલાલ પટેલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ
4 19 – સિધ્ધપુર શ્રી ચંદનજી તલાજી ઠાકોર ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ

 

 

જીલ્લા ચુંટણી કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન, પાટણ

સમ્પર્ક : +912766222214

ઇ મેલ: eo-pat@gujarat[dot]gov[dot]in