બંધ

જિલ્લાનો નકશો

પાટણ જીલ્લો ઉત્તર અક્ષાશ 20° 41′ થી 23° 55′ અને પૂર્વ રેખાંશ 71° 31′ થી 72° 20′ ની વચ્ચે આવેલ છે. પાટણ જીલ્લાનુ કુલ ક્ષેત્રફળ 5600 ચો.મી. છે.