બંધ

ગામ અને પંચાયતો

કુલ ગ્રામ પંચાયત : 464

કુલ ગામ: 524

પાટણ જીલ્લા ના ગામોની યાદી