બંધ

કોણ કોણ

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેકટોરેટ પાટણ

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
Arvind Vijyan શ્રી અરવિંદ વિજયન, આઈ.એ.એસકલેકટરcollector-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, જીલ્લા સેવા સદન, પાટ્ણ+912766233301+912766233055
શ્રી પ્રદીપસિંહ રાઠોડ શ્રી પ્રદીપસિંહ રાઠોડ,જી એ એસનિવાસી અધિક ક્લેક્ટરadd-collector-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, જીલ્લા સેવા સદન, પાટણ+912766233304+912766233055
sanjay શ્રી સંજય કુમાર ચૌધરીનાયબ ક્લેક્ટર , સ્ટેમ્પsto-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ ક્લેક્ટર , સ્ટેમ્પ કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન, પાટણ+912766224997
akshay.pargi શ્રી અક્ષય વેચાત પારગીનાયબ જીલ્લા ચુંટણી અધિકારીeo-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]inચુંટણી શાખા, જીલ્લા સેવા સદન, પાટણ+912766222214+912766222214
dydeo શ્રી દિનેશભાઈ સલીયાજી નિનામાજીલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]inજીલ્લા પુરવઠા શાખા, જીલ્લા સેવા સદન, પાટણ+912766224660+912766224660

જીલ્લા પંચાયત

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
DM Solanki શ્રી ડી.એમ. સોલંકીજીલ્લા વિકાસ અધિકારીddo-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]inજીલ્લા પંચાયત, યુનિર્વસીટી રોડ, પાટણ+912766232936+912766232936

પોલીસ અધિક્ષક કચેરી પાટણ

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
એસ પી પાટણ ડૉ. રવીન્દ્ર ડાહ્યાભાઈ પટેલ, આઈપીએસપોલીસ અધિક્ષક પાટણsp-patan[at]gujarat[dot]gov[dot]inપોલીસ અધિક્ષક કચેરી સિધ્ધપુર ચાર રસ્તા પાસે, પાટણ+912766230104+912766230182

પ્રાંત ઓફિસ, પાટણ

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
mitul શ્રી મિતુલ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલએસડીએમ અને પ્રાંત અધિકારી , પાટણpo-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત ઓફિસ , કોલેજ રોડ, પાટણ+912766230201+912766230201

પ્રાંત ઓફિસ, રાધનપુર

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
NIRBHAY MANSHUKHBHAI GONDALIYA શ્રી નિર્ભય મનસુખભાઈ ગોંડલીયાપ્રાંત ઓફિસર, રાધનપુરpo-radhanpur[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત ઓફિસ, રાધનપુર+912746277304+912746277304

પ્રાંત ઓફિસ, સમી

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
Majetar Prant Sami શ્રી ડી.કે.મજેતરપ્રાંત ઓફિસર , સમીposamioffice[at]gmail[dot]comપ્રાંત ઓફિસ , સમી+912733244500+912733244500

પ્રાંત ઓફિસ, સિધ્ધપુર

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
sanket prant શ્રી સંકેતકુમાર દશરથભાઈ પટેલપ્રાંત ઓફિસર , સિધ્ધપુરsdmsidhpur[at]gmail[dot]comપ્રાંત ઓફિસ , સિધ્ધપુર+912767220215+912767220215

એન.આઇ.સી.

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
ajay singh શ્રી અજયસિંહજીલ્લા ઇન્ફોર્મેટિક્સ ઓફિસરgujpat[at]nic[dot]inએન.આઇ.સી., કલેક્ટર કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન, પાટણ+912766225597