બંધ

કોણ કોણ

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેકટોરેટ પાટણ

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
supreet Gulati IAS શ્રી સુપ્રીતસિંઘ ગુલાટી , આઈ.એ.ઍસ.કલેકટરcollector-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, જીલ્લા સેવા સદન, પાટ્ણ+912766233301+912766233055
નો ઇમેઝ શ્રી એન ડી પરમારનિવાસી અધિક ક્લેક્ટરadd-collector-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર ઓફિસ, જીલ્લા સેવા સદન, પાટણ+912766233304+912766233055
એસ.ડી.એમ. સિધ્ધ્પુર શ્રીમતી સુપ્રિયા ગાંગુલી, જી.એ.એસ.નાયબ ક્લેક્ટર , સ્ટેમ્પsto-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ ક્લેક્ટર , સ્ટેમ્પ કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન, પાટણ+912766224997
Dy. DEO Patan શ્રી જે. એમ. તુવર , જી.એ.એસ.નાયબ જીલ્લા ચુંટણી અધિકારીeo-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]inચુંટણી શાખા, જીલ્લા સેવા સદન, પાટણ+912766222214+912766222214
જીલ્લા પુરવઠા અધિકારી પાટણ શ્રીમતી ગીતાબેન દેસાઇ, જી.એ.એસ.જીલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]inજીલ્લા પુરવઠા શાખા, જીલ્લા સેવા સદન, પાટણ+912766224660+912766224660
ચીટનીસ ટુ કલેક્ટર વિધી પટેલચિટનીસ ટુ કલેક્ટરchinis-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી , જીલ્લા સેવા સદન, પાટણ+912766232240+912766233055

જીલ્લા પંચાયત

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
DDO PATAN શ્રી રમેશ એ મેરજાજીલ્લા વિકાસ અધિકારીddo-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]inજીલ્લા પંચાયત, યુનિર્વસીટી રોડ, પાટણ+912766232936+912766232936

પોલીસ અધિક્ષક કચેરી પાટણ

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
sp શ્રી અક્ષય રાજ મક્વાણાપોલીસ અધિક્ષક પાટણsp-patan[at]gujarat[dot]gov[dot]inપોલીસ અધિક્ષક કચેરી સિધ્ધપુર ચાર રસ્તા પાસે, પાટણ+912766230104+912766230182

પ્રાંત ઓફિસ, પાટણ

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
Sachin kumar IAS શ્રી સચીન કુમાર , આઇ.એ.એસ.આસી. કલેક્ટ્ર્ર્રર , પાટણpo-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત ઓફિસ , કોલેજ રોડ, પાટણ+912766230201+912766230201

પ્રાંત ઓફિસ, રાધનપુર

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
SDm radhanpur શ્રી ડી.બી. ટાંક, જી.એ.એસ.પ્રાંત ઓફિસર, રાધનપુરpo-radhanpur[at]gujarat[dot]gov[dot]inપ્રાંત ઓફિસ, રાધનપુર+912746277304+912746277304

પ્રાંત ઓફિસ, સમી

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
amit kumar gas અમીતકુમાર પરમાર ,જી.એ.એસ.પ્રાંત ઓફિસર , સમીposamioffice[at]gmail[dot]comપ્રાંત ઓફિસ , સમી+912733244500+912733244500

પ્રાંત ઓફિસ, સિધ્ધપુર

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
એસ.ડી.એમ. સિધ્ધ્પુર શ્રીમતી સુપ્રિયા ગાંગુલી, જી.એ.એસ.પ્રાંત ઓફિસર , સિધ્ધપુરsdmsidhpur[at]gmail[dot]comપ્રાંત ઓફિસ , સિધ્ધપુર+912767220215+912767220215

એન.આઇ.સી.

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
નો ઇમેઝ શ્રી અજયસિંહજીલ્લા ઇન્ફોર્મેટિક્સ ઓફિસરgujpat[at]nic[dot]inએન.આઇ.સી., કલેક્ટર કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન, પાટણ+912766225597