બંધ

કચ્છ કેનાલ ઝઝામ પાસે પમ્પીંંગ

*કચ્છ કેનાલ સી આર 43 કી.મી.ઝઝામ*

સાંતલપુર તાલુકના 7 ગામોને પંપીગ શરુ કરીને નર્મદાના પાણીનો પુરવઠો શરુ કરેલ છે.

 

ટેંકરો અને ભાડે રાખવામાં આવેલ 3 ટી ડબલ્યુને સોમવાર થી બંધ કરવામાં આવશે. (16/04/2018)

કચ્છ શાખા નહેરમાં પમ્પીંગ
27 Apr 2018