બંધ

ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ

અધિકારીશ્રીઓ
ક્રમ નં હોદ્દો સમ્પર્ક નં.
1 ક્લેક્ટર પાટણ 02766-233301
2 નિવાસી અધિક ક્લેક્ટર પાટણ 02766-233400
3 પ્રાંત અધિકારી રાધનપુર 02746-277304
4 પ્રાંત અધિકારી,સિધ્ધપુર 02767-220215
5 પ્રાંત અધિકારી,પાટણ 02766-230201
6 પ્રાંત અધિકારી,સમી 02733-244500
7 ના.ક્લેક્ટર એમ.ડી.એમ. 02766-232240
8 ના.જીલ્લા ચુંટણી અધિકારી 02766-224900
9 જીલ્લા પુરવઠા અધિકારી 02766-224660
10 ના.ક્લેક્ટર સ્ટેમ્પ 02766-224997
11 જીલ્લા આયોજન અધિકારી 02766-224888, 224893
12 ચીટનીસ ટુ ક્લેક્ટર 02766-232240
13 મામલતદાર ડીઝાસ્ટર 02766-232240
14 મામલતદાર પાટણ 02766-230700
15 મામલતદાર સિધ્ધપુર 02767-220071
16 મામલતદાર ચાણસ્મા 02734-222021
17 મામલતદાર હારીજ 02733-222076
18 મામલતદાર સમી 02733-244333
19 મામલતદાર રાધનપુર 02746-277310
20 મામલતદાર સાંતલપુર 02738-224125
21 મામલતદાર શંખેશ્વર 02733-273102
22 મામલતદાર સરસ્વતી 02766-228600
23 મામલતદાર પાટણ-સીટી 02766-230700