બંધ

એસટીડી અને પીન કોડ

એસટીડી અને પીન કોડ વિગતો
ક્રમ નં શહેર પીન કોડ એસટીડી કોડ
1 પાટણ 384265  2766
2 સિદ્ધપુર 384151 2767
3 રાધનપુર 385340 2746
4 ચાણસ્મા 384220 2734
5 હારીજ 384240 2733