બંધ

અમારો સંપર્ક કરો

જીલ્લા કલેક્ટર કચેરી

ઉત્તર ગુજરાત યુનીવર્સીટી પાસે,

પાટણ,

ગુજરાત – 384265

ફોન નં : +91 2766 233301

ફેક્ષ નં: +91 2766 233055

ઇમેઇલ: collector-pat@gujarat[dot]gov[dot]in