બંધ

શ્રી સંજય કુમાર ચૌધરી

sanjay

નાયબ ક્લેક્ટર , સ્ટેમ્પ કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન, પાટણ

ઇમેઇલ : sto-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : નાયબ ક્લેક્ટર , સ્ટેમ્પ
ફોન : +912766224997