બંધ

શ્રી વિજય કુમાર પટેલ, આઈ.પી.એસ

vijay

પોલીસ અધિક્ષક કચેરી સિધ્ધપુર ચાર રસ્તા પાસે, પાટણ

ઇમેઇલ : sp-patan[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : પોલીસ અધિક્ષક પાટણ
ફોન : +912766230104
ફેક્સ નં. : +912766230182