બંધ

શ્રી અક્ષય વેચાત પારગી

akshay.pargi

નાયબ ક્લેક્ટર , સ્ટેમ્પ કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન, પાટણ

ઇમેઇલ : sto-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : નાયબ ક્લેક્ટર , સ્ટેમ્પ
ફોન : +912766224997