બંધ

શ્રી પ્રદીપસિંહ રાઠોડ,જી એ એસ

શ્રી પ્રદીપસિંહ રાઠોડ

કલેકટર ઓફિસ, જીલ્લા સેવા સદન, પાટણ

ઇમેઇલ : add-collector-pat[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : નિવાસી અધિક ક્લેક્ટર
ફોન : +912766233304
ફેક્સ નં. : +912766233055