બંધ

કોવીડ19 લોક્ડાઉન દરમિયાન ઉદ્યોગ ચાલુ કરવા માટે ની મંજુરી નું અરજી ફોર્મ

કોવીડ19 લોક્ડાઉન દરમિયાન ઉદ્યોગ ચાલુ કરવા માટે ની મંજુરી નું અરજી ફોર્મ
શીર્ષક વર્ણન Start Date End Date ફાઇલ
કોવીડ19 લોક્ડાઉન દરમિયાન ઉદ્યોગ ચાલુ કરવા માટે ની મંજુરી નું અરજી ફોર્મ

કોવીડ19 લોક્ડાઉન દરમિયાન ઉદ્યોગ ચાલુ કરવા માટે ની મંજુરી નું અરજી ફોર્મ

22/04/2020 31/05/2020 જુઓ (1 MB) GUJARATI TRANSLATION REVISED GUIDELINES (215 KB)