બંધ

સંસ્કૃતિ અને વારસો

રાણી ની વાવ

રાણી ની વાવ

પ્રકાશિત: 20/06/2018 #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ રાણી ની વાવ Rani Ki Vav, Patan Step well Rani ki Vav Carving Rani ki Vav carving rani [...] વધુ