બંધ

જાહેરનામું

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

જાહેરનામું
શીર્ષક તારીખ View / Download
માહિતીનો અધિકાર (RTI) એક્ટ, 2005 પ્રો-એક્ટિવ ડિસ્ક્લોઝર 01/05/2023 જુઓ (7 MB)
જીલ્લા સર્વે રિપોર્ટ પાટણ (સામાન્ય રેતી અને કાંકરી ખાણકામ) 01/11/2022 જુઓ (1 MB)
જિલ્લા પર્યાવરણ કાર્ય યોજના પાટણ જિલ્લા 29/07/2022 જુઓ (1 MB)